حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
شهید بهشتیپایگاه مقالات حقوقی مدرسه وکالت و تجارت

فهرست عناوین برخی از پایان نامه های رشته
حقوق تجارت بین الملل

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

به نقل از: وبلاگ تخصصی فقه و حقوق
*تعهدات اخلاقی داوران در داوریهای تجاری بین المللی
*تحولات حقوق سرمایه گذاری خارجی تحت معاهده منشور انرژی با تاکید بر سرمایه گذاری در انرژی ایران
*بررسی چگونگی وامهای خارجی ایران
*ضرورت انعقاد یک عهد نامه جهان شمول در خصوص استانداردهای حقوقی سرمایه گذاری خارجی
*تفاوت بین رفتارقراردادی شرکت های ملی نفت کشور چین و شرکتهای بین المللی نفتی در فعالیت های برون مرزی و دلایل آن
*تعهدات اخلاقی داوران در داوریهای تجاری بین المللی
*داوری بر خط و مسائل حقوقی آن
*بررسی مبانی و فلسفه تکلیف زیاندیده به مقابله با خسارت در عهد نامه بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
*قواعد (حقوق) بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی 
*تعهدات بیمه گذار در بیمه های دریایی
*چهارجوب حقوقی خصوصی سازی در صنعت نفت 
*مسئولیت ناشی از تولید: بررسی تطبیقی در حقوق ایالات متحده، انگلستان و ایران
*مسئولیت بانک ها در معاملات اعتبارات اسنادی
*اصلاح معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران در پرتو تحولات اخیر حقوق سرمایه گذاری
*اشخاص مصون از تقلب در اعتبارات اسنادی
*قواعد مبدا در سازمان تجارت جهانی
*تاثیر حقوق رقابت بر قراردادهای انتقال تکنولوژی
*اعتبارات اسنادی الکترونیک" بررسی حقوق"
*قاعده مندسازی مسئولیت اجتماعی شرکتهای چندملیتی
*ماهیت و کارآیی قراردادهای بای بک
*منافع عمومی دولت میزبان در تقابل با منافع سرمایه گذار خارجی
*حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در نظام سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر حقوق ایران
*جایگزین شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات
*اعمال فرامرزی مقررات اقتصادی
*روشهای کاهش اثرات خطرهای سیاسی در یک قرارداد بلند مدت نفتی
*تحولات قانون حاکم در قراردادهای بالادستی صنعت نفت
*موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران
*صلاحیت دیوان داوری و آثار آن در دعوا
*چگونگی تعامل بازار آزادسازی شده گاز اروپا با صادر کنندگان انحصاری گاز …
*روشهای جبرانی فروشنده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مقایسه با حقوق ایران و انگلستان
*انتقال الکترونیکی اعتبار
*موارد معافیت و محدودیت مسئولیت متصدی حمل ونقل زمینی در حقوق داخلی و کنوانسیونهای CMRوCOTIF
*سرمایه گذاری پروژه محور اسلامی و مقایسه آن با نوع متداول سرمایه گذاری گاز ایران و امکان استفاده از آن در صنعت
*اسرار تجاری الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیک ایران
*بیمه حمل و نقل هوایی بین المللی
*قراردادهای کلید در دست: تعهدات طرفین و نتایج نقض آنها 
*تاثیر نقض قرارداد داوری بر روند حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی: بررسی تطبیقی آرای قضایی
*بررسی ابعاد حقوقی مراکز مالی با ساختار قانونی خاص
*ساختار و جایگاه سازمانهای داوری ایران در داوریهای تجاری بین المللی
*مناقصات دولتی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل
*حل و فصل اختلافات تحت منشور انرژی
*بیمه پروژه های صنعتی (دیدگاه حقوقی)
*یکی سازی بین المللی حوزه های نفتی و گازی (با تاکید بر موقعیتهای بالقوه ایران)
*نتایج الحاق ایران به معاهده منشور انرژی
*بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر آن بر قرارداد(با تاکید بر قراردادهای نفتی)
*رسیدگی های موازی در حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی
*بررسی حقوق مصرف کننده در فضای مجازی در حقوق ایران و مقایسه آن با اتحادیه اروپا و آنستیرال
*بررسی حقوقی وام های سندیکایی
*رفتار عادلانه و منصفانه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری
*بررسی نقش سازمان تجارت جهانی در حقوق رقابت 
*نقش های روش های حل و فصل مناسب اختلافات در تعدیل قدرت در دعاوی میان سرمایه گذار و دولت
*ضوابط حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت های فراملی
*ابعاد حقوقی فساد در داوری های تجاری بین المللی
*مسئولیت شرکت مادر در قبال فعالیت های شرکت های فرعی در شرکت های چند ملیتی

*کارکرد کلوپ های پی. اند. آی در تسهیل تجارت بین الملل

*ادغام شرکت های سهامی با نگاهی به حقوق امریکا ، فرانسه ، و ایران

*ادغام شرکت های نفتی در قوانین ایران و اروپا

*مطالعه مسئولیت های پیش قراردادی در معاملات تجاری بین المللی( در پرتو مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا..)
*چهارچوب حقوقی ریسک در قرارداد تامین مالی پروژه محور نفت و گاز: از منظر وام دهندگان
*حقوق رقابت در بازارهای انرژی با تمرکز بر آزاد سازی بازارگاز در جامعه ی اروپایی
*قواعد دسترسی به بازار تحت نظام سازمان تجارت جهانی
*روش های قراردادی پیشگیری از اختلافات در قرارداد های سرمایه گذاری مستقیم خارجی
*محدودیت های صلاحیتی قانون ملی در تنظیم و کنترل شرکتهای چند ملیتی
*مصونیت صلاحیتی دولت وشرکتهای دولتی بانگاه ویژه به اختلافات نفتی وگازی
*قراردادهای بین المللی توسعه مشترک در کشف وبهره برداری ذخایر نفتی وگازی
*جنبه های حقوقی قراردادهای حفاری در صنعت نفت وگاز
*بررسی رژیم حقوقی حاکم بر اکتشافات و بهر برداری از منابع معدنی بستر عمیق دریا
*مفاد، شرایط و چگونگی تنظیم قراردادهای لیسانس بین الملل نرم افزار

*اقدامات تامینی در داوری های تجاری بین المللی
ررسی وضعیت حقوقی برچیدن تاسیسات نفت و گاز
*مصادره سرمایه های مبتنی بر مالکیت فکری(صنعتی): بررسی مجوزهای بهره برداری اجباری از حق اختراع در پرتو داوری های سرمایه گذاری بین المللی
*بررسی ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران
*قرارداد نفتی مشارکت در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران
*تامین مالی بین المللی پروژه محور پروژه های نفت و گاز با استفاده از وام های سندیکایی

*مسوولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی
*قابلیت ارجاع در داوری های تجارت بین المللی
*رابطه حقوقی داور و طرفین دعوا
*قراردادهای اجاره کشتی در سفر معین در حقوق انگلیس، فرانسه و ایران
*قراردادهای تامین مالی پروژه
*انرژی های نو در ایران: چالشها  و راه حل های حقوقی و غیرحقوقی
*داوری در حوزه مالکیت فکری
*سازمان تجارت جهانی و محیط زیست
*قراردادهای انتقال گاز

*مسئولیت داور

*تنظیم بازار تکنولوژی با تکیه بر واردات آن
*قرارداد فروش گاز
*بانکداری الکترونیکی
*داده پیام و ارزش اثباتی آن در قراردادهای الکترونیکی
*بسترسازی حقوقی کارآمد برای حسن اجرای قراردادهای تجاری بین المللی دولتی 
*بررسی تطبیقی اجبار به انجام عین تعهد در حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

*مسولیت مدنی بین المللی ناشی از حوادث هسته ای

*هیئت حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین المللی 

*انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی
*اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی بین المللی و استثنائات ان
*جایگاه و تاثیر شرط التزام(Umbrella Clause) در تعهدات سرمایه گذاری خارجی
*اصلاح عملکرد شرکت ملی نفت ایران

*بررسی قواعد تبلیغ در حقوق تجارت الکترونیک ایران در پرتو استانداردهای بین المللی

*تعهد تحویل کالای مطابق قرارداد در تجارت بین الملل   PHD 

*ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
*قابلیت استناد اسناد الکترونیکی در دعاوی حقوقی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
*تجارت جهانی انرژی و سازمان جهانی تجارت
*تعارض شروط در قراردادهای بیع بین المللی کالا با تاکید بر کنوانسیون CISG
*نگاهی بر مالکیت و نقش آن در تحول قراردادهای نفتی

*شرکتهای چندملیتی و محدودیتهای حقوق بشری

*مفهوم سلب مالکیت خزنده: با نگاهی ویژه به تحولات اخیر در این خصوص

*اصول حاکم بر وضع قوانین بازارهای بین المللی اوراق بهادار

*اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی
*تعادل اقتصادی در قراردادهای دولتی
*راهکارهای حقوقی جذب سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای بالا دستی نفت و گاز: با تاکید بر ایران
*تحلیل موضوعات اساسی حقوقی در موافت نامه های خرید و فروش گاز مایع 
*پیامدهای تحولات و پیشرفت های اخیر در عرصه حمل و نقل گاز مایع بر تجارت جهانی آن
*جوانب الحاق ایران به معاهده منشور انرژی
*روش برتر حل و فصل اختلافات بین المللی در قراردادهای نفت و گاز-میانجی گری- داوری
*تحلیل حقوقی امنیت انرژی تحت معاهده منشور انرژی با ارجاعی به نظام سازمان تجارت جهانی
*محرمانگی در داوری تجاری بین المللی
*بررسی ریسک های غیر تجاری در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و روش حقوقی کاهش آن ها
*نقش بیمه نامه های اعتبار صادرات در افزایش صادرات غیرنفتی
*قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی: با نگاهی بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا(مقرره رمII) و ایالات متحده آمریکا
*انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قابلیت استنادی آن در محاکم
*شیوه های حمایت از سرمایه گذاری خارجی تحت حقوق بین الملل و حقوق ایران
*بررسی قرارداد تامین مالی (فایناس) بانکی
*بررسی میزان تاثیرگذاری معاهدات بین المللی در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی (مطالعه موردی ایران)
*نقض قابل پیش بینی قرارداد تحت کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق انگلیس و ایران
*مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت نفت ایران
*مقایسه داوری سریع با داوری معمولی (در دعاوی تجاری بین المللی)
*جبران خسارت در قراردادهای اجاره کشتی

*تآثیر آزاد سازی بازار بر امنیت تآمین گاز در کشورهای صادر کننده
*مطالعه تطبیقی دکترین مناسب نبودن دادگاه در نظام های حقوق عمده جهان
*داوری در حقوق رقابت
*رویه قضایی در شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در ایران
*اثر بحران اقتصادی بر قراردادهای سرمایه گذاری
*بررسی ساز و کارهای تامین مالی در پروژه های بهره وری انرژی و قابلیت اعمال آن در صنعت انرژی ایران
*بررسی مسئولیت عامل حمل و نقل مرکب بین المللی کالا با تاکید بر کنوانسیون ژنو…
*رویکرد قراردادی پیشگیرانه از اختلافات و داوری سریع: روش چند مرحله ای ...طبقه بندی: حقوق تجارت بین الملل، حقوق قرارداهای تجاری، حقوق شرکتهای تجاری، حقوق حمل و نقل (دریایی، ریلی، هوایی، جاده ای)، حقوق بیمه، حقوق انرژی، حقوق نفت و گاز، الزامات خارج از قرارداد، حقوق بین الملل، حقوق تطبیقی، جزوات حقوقی و درسی، پایگاه مقالات حقوقی، دانشکده های حقوق،
برچسب ها: پایگاه مقالات حقوقی مدرسه وکالت و تجارت، فهرست عناوین برخی از پایان نامه های رشته حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پربیننده ترین وبلاگ حقوقی ایران، دانلود رایگان جدیدترین پایان نامه های حقوقی، دانلود رایگان نرم افزارهای حقوقی، کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، قراردادهای تجاری و نفتی،
[ دوشنبه 29 آبان 1391 ] [ 01:56 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic