جلسه پنجم

جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
هتک هیثیت و نشر اکاذیب

با حضور
جناب آقای محمد هادی توکل پور

چهارشنبه 91/9/1
ساعت 12/30 الی 14
دانشگاه قم، آمفی تئاتر شهید بهشتی