حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business www.rkz.ir ----------------------------- سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد ---------- آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است. این تارنما را ایجاد نمودم تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم. لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد. تجارت پایه و اساس سعادت و خوشبختی هر جامعه است. محمد بن عبدالله (ص) فرمود : «اگر نان نبود، ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم». تجارت را برگزیدم تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد. روح الله خـلـجی ---------- Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran Rouhollah KHALAJI Avocat et conseiller juridique http://rkz.ir 2018-08-20T14:58:37+01:00 text/html 2018-08-11T06:43:29+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394 http://rkz.ir/post/10021 <div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><a href="http://www.rkz.ir/post/10021" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">قانون مالیات های مستقیم</font></b></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">با اصلاحات 1394</font></b></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div></a><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"><a href="http://download.tax.gov.ir/GeneralDownloads/DirectTaxLaw13940431.pdf" target="_blank" title="کلیک کنید">اینجا کلیک کنید</a><br></font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"></font></b></font></div> text/html 2018-08-11T06:38:03+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354.4.25 http://rkz.ir/post/10019 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"> </font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">‌قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران<br>مصوب 1354.4.25<br>‌موضوع استفسار:<br>1 - آیا مباشرت رییس قوه قضاییه در اقدامات مصرح در ماده (42) قانون دفاتر اسناد<br>رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 لازم است و‌یا اختیار انجام اقدامات<br>مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه نیز می‌باشد؟<br>2 - آیا تصمیمات دادگاه مقرر در ماده (42) قانون فوق‌الذکر مشمول تبصره (2) ماده<br>(11) قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد که در نتیجه از صلاحیت‌دیوان عدالت اداری<br>خارج باشد و یا این مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه فوق‌الذکر را<br>دارد؟<br>‌نظر مجلس:<br>‌ماده واحده -<br>‌الف - در مورد بند (1) "‌انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه<br>قضاییه می‌باشد."<br>ب - در مورد بند (2) "‌دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات<br>دادگاه مذکور را دارد."<br>‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم خرداد ماه یک<br>هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1375.3.13 به تأیید<br>شورای محترم نگهبان رسیده است.<br>‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری</font></div> text/html 2018-08-11T06:32:28+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران http://rkz.ir/post/10017 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/post/10017" target="_blank" title="کلیک کنید">قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران</a></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans">فصل اول - تشکیلات دفترخانه<br>مصوب 1354.4.25<br>‌ماده 1 - دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و<br>ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل‌می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه<br>تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.<br>‌ماده 2 - اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات<br>این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با‌جلب نظر مشورتی کانون<br>سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می‌شود.<br>‌تبصره - تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی<br>دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش‌محل جلب خواهد شد.<br>‌ماده 3 - هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی<br>سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار اول نامیده می‌شود‌می‌تواند یک دفتریار دوم<br>نیز داشته باشد.<br>‌دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر<br>مقررات این قانون منصوب می‌شود.<br>‌ماده 4 - محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل<br>تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل‌دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا<br>بخش با تصویب ثبت محل امکان‌پذیر است.<br>‌ماده 5 - پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل<br>تابع ضابطه زیر خواهد بود.<br>‌در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار<br>و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه.<br>‌شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد<br>داشت.<br>‌اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم<br>تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود.<br>‌همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده<br>69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.<br>‌تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هر گاه با<br>توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و‌مقتضیات محلی افزایش<br>تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و<br>املاک کشور و تصویب وزارت‌دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می‌توان به دفاتر موجود<br>در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.<br>فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها<br>‌ماده 6 - اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.<br>1 - اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا<br>دانشکده سابق معقول و منقول باشند.<br>2 - کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.<br>3 - سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.<br>4 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب<br>وزارت دادگستری می‌رسد باشند.<br>5 - دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق<br>سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316‌باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه<br>دفتریاری.<br>6 - دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه<br>دفتریاری اول.<br>7 - دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری<br>اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.<br>‌تبصره 1 - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات<br>قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه‌بندی شده‌اند‌کماکان صلاحیتشان برای تنظیم<br>و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه‌نامه آنها ابلاغ شده است.<br>‌تبصره 2 - پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق<br>وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی‌مصوب 1316 منحصراً در حد قانونی<br>درجات دوم و سوم انجام وظیفه می‌کنند با مقررات این قانون طبق آیین‌نامه‌ای که به<br>تصویب وزارت دادگستری‌می‌رسد اقدام خواهند کرد.<br>‌تبصره 3 - به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و<br>دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر‌وزارت دادگستری با توجه به<br>آیین‌نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و<br>وزارت دادگستری خواهد رسید‌از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تأسیس رشته‌ای خاص در<br>دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاههای<br>عالی‌اقدام خواهد کرد.<br>‌فارغ‌التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند<br>داشت.<br>‌ماده 7 - دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل<br>متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می‌توان به دفتریاری دفاتر‌اسناد رسمی انتخاب<br>نمود.<br>‌دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار<br>شناخته می‌شوند.<br>‌تبصره - کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.<br>‌ماده 8 - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده<br>سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در‌خارج از مراکز استان<br>داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد<br>شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با<br>تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می‌نماید که در محل جدید نیز داوطلب<br>واجد شرایط‌وجود نداشته باشد.<br>‌ماده 9 - سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از<br>پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از‌پنجاه سال باشد.<br>‌ماده 10 - پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی<br>سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (‌اعم از سردفتری‌و دفتریاری اول) باشد<br>می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به<br>موجب آیین‌نامه موضوع ماده 68 این‌قانون تعیین خواهد شد.<br>‌ماده 11 - سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس<br>مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن‌شناسنامه‌ای است که در بدو<br>اشتغال به کار ارائه شده است.<br>‌تبصره - سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال<br>دارند می‌توانند تا سن 70 سال تمام به کار ادامه دهند.</font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2018-08-11T06:28:24+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های بعدی آن آخرین اصلاحات: 15/1/1388 http://rkz.ir/post/10015 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="http://www.rkz.ir/post/10015" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">مصوب 1360 و اصلاحیه‌های بعدی آن&nbsp; آخرین اصلاحات:&nbsp; 1388</font></b></div></a><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="right"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">در اجرای ماده 14 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های 1375 و 1387 و بنا به پیشنهاد شماره 94430/87/2/د مورخ 28/12/87 سازمان، آیین‌نامه اجرایی قانون به شرح زیر تصویب گردید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">فصل اول: کلیات</span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 1: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">واژه‌ها و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">الف) قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 1360 و اصلاحیه‌های 1375 و 1387.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ج) سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">د) نظارت و بازرسی برنامه‌ای: فعالیت‌های نظارتی و بازرسی مستمر بر اساس برنامه‌های مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">هـ) نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوء جریان در محدوده صلاحیت سازمان.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">و) نظارت و بازرسی فوق‌العاده: فعالیت‌های نظارت و بازرسی خارج از برنامه‌ریزی مستمر سالانه، که حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده 2 قانون در محدوده‌ موضوع ارجاعی انجام می‌گیرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA">ماده 2: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA">نظارت و بازرسی به یکی از صور زیر انجام می‌شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA"><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>الف) برنامه‌ای</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA"><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ب) فوق‌العاده</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA"><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ج) موردی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 3: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">اولویت‌های نظارت و بازرسی برنامه‌ای متناسب با منابع سازمان از قبیل نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات و شرایط و مقتضیات زمانی و با توجه به موارد زیر تعیین می‌گردد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA">الف) فرامین مقام معظم رهبری.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ب) سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA">ج) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA">د) برنامه‌های راهبردی سازمان مصوب از سوی ریاست قوه قضاییه.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">هـ) مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ماده 4: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت‌ها تهیه و تدوین و به تصویب ریاست قوه قضاییه می‌رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی‌های مستمر، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">الف) عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات و مفاسد اداری و مالی.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ب) نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌ای و شئون اسلامی.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ج) اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد از قبیل پیشرفت اجرای برنامه‌های توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، سرمایه‌گذاری، رقابت پذیری، اشتغال‌زایی، تراز تجاری، فاصله دهک‌های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت قضایی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ محیط‌زیست در حدود وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های مشمول بازرسی و اختیارات قانونی سازمان.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">د) نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکرشده در بند(الف) ماده 2 قانون سازمان انجام می‌گیرد و شامل مؤسسات و بنگاه‌های خصوصی که از وجوه عمومی استفاده نمی‌کنند، نمی‌شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 5: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می‌گیرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 6: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می‌شوند. رئیس هیأت بازرسی از بین دارندگان پایه قضایی یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 7: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">سازمان‌ می‌تواند در مرکز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره کل داشته باشد و خارج از مرکز، منطقه و اداره کل بازرسی در مرکز استان‌ها و شهرستان‌های بزرگ تشکیل دهد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">فصل دوم: نظارت و بازرسی</span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ماده 8:</span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: " lang="FA"> انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. مدیرکل بازرسی استان‌، در حوزه مأموریت خود می‌تواند در مورد برنامه‌های مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی اقدام نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">تبصره 1: در احکام مأموریت، قلمرو محیطی، زمانی و موضوعی بازرسی و مدت آن، صریحاً تعیین شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">تبصره 2: احکام بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات واحدهای نظامی و انتظامی استان توسط اداره کل بازرسی استان با اجازه و موافقت رئیس سازمان صادر خواهد شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">تبصره3: بازرسی از دادگستری و دیگر نهادها و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می‌گیرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 9: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">بازرس یا هیأت بازرسی، با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، به دستگاه بازرسی شونده اعزام می‌گردد. تقسیم کار بین اعضاء به عهده رئیس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به وی داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 10:</span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA"> بازرس یا هیأت‌ بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت، گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 11: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">در بازرسی‌ برنامه‌ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام می‌گردد، هیأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگی خود را حسب مورد، جهت دریافت اعلامات، شکایات و جمع‌آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل کار خود اعلام دارد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 12: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">سازمان می‌تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه‌های موضوع بند(الف) ماده 2 قانون تشکیل سازمان و کارکنان آن‌ها رسیدگی ‌نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 13:</span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA"> شکایت باید متضمن هویت، نشانی، کد ملی و کدپستی شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 14: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">نتیجه رسیدگی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمایم شکواییه با اخذ رسید به وی تحویل خواهد شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 15: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می‌باشد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">به اعلاماتی که هویت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود. مگر این‌که به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان رسیدگی به آن را لازم تشخیص دهد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 16: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">نظارت و بازرسی‌های برنامه‌ای، فو‌ق‌العاده و موردی از دستگاه‌های مشمول بازرسی می‌تواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">در این روش، سازمان سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی‌آزمایی بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 17: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش‌ها، سازمان می‌تواند با توافق مسئولان و بهره‌مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات دستگاه‌های مذکور، اقدام به نظارت و بازرسی به صورت مشترک و تلفیقی نماید. رئیس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 18: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه‌های مشمول بازرسی، اطلاعات لازم را از سامانه‌های دستگاه‌های مذکور دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آن‌ها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارایه پیشنهادهای مناسب، برای مراجع مربوط ارسال ‌دارد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های مذکور مکلفند زمینه ایجاد ارتباط الکترونیک و استفاده از فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی را برای سازمان فراهم آورند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ماده 19: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">در اجرای بند «ج» ماده 11 قانون و با توجه به تبصره ماده 1 قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول بازرسی، سازمان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">الف) نسبت به شناسایی مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر در معاملات اقدام و تکلیف مقرر در تبصره بند «ج» ماده 11 را از آنان مطالبه نماید. مراجع مذکور موظفند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، به نحو کتبی سازمان را از موضوع مطلع نمایند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ب) با بهره‌گیری از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهور)، دستگاه‌های مشمول بازرسی و مجامع و شوراها نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مربوط به مزایده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها و معاملات دستگاه‌های مشمول بازرسی اقدام و با تجزیه و تحلیل مناسب و تشخیص اولویت، نماینده‌ یا نمایندگان مطلع و بصیر به مجامع و شوراها و کمیسیون‌های برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها اعزام نماید و به طور کلی بر قراردادها و معاملات اعم از مواردی که در آن‌ها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته، نظارت نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ج) به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل اجرایی چگونگی ثبت و ضبط اطلاعات، تشخیص اولویت‌ها، نحوه اقدام ناظرین را تدوین و ابلاغ نموده و با آموزش لازم، کارکنان سازمان را نسبت به اجرای صحیح قانون آگاه نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ماده 20: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">در موارد زیر بازرس از رسیدگی خودداری و مراتب را به سازمان اعلام می‌نماید:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">الف) بازرس یا اقربای نسبی و سببی وی از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسی نفع شخصی داشته باشند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ب) بازرس یا اقربای فوق‌الذکر، در واحد مورد بازرسی سمت مدیریت داشته باشند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ج) بازرس یا اقربای مذکور، با مدیریت واحد مورد نظارت و بازرسی سابقه اختلاف اداری، حقوقی یا کیفری داشته باشند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">تبصره1: در صورتی که سازمان تشخیص دهد موارد فوق تأثیری در روند بازرسی و نتیجه آن ندارد، اجرای مأموریت یا ادامه آن را به بازرس تکلیف می‌نماید، در این صورت بازرس مکلف به اجرای دستور می‌باشد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">تبصره2: مدیر یا مسئول واحد مورد بازرسی نیز در موارد فوق می‌تواند مراتب را به سازمان اعلام نماید، اتخاذ تصمیم به عهده سازمان است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA">ماده 21: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA">بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، به ترتیب زیر اقدام نماید:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">الف) کسب آگاهی‌های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ب) احراز صلاحیت خود در انجام مأموریت، با توجه به ماده 20 این آیین‌نامه.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ج) توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش‌های مناسب و مقتضی.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">د) تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه(چک‌لیست)، رجوع به سوابق و گزارش‌های موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ماده 22: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی؛ از جمله با استفاده از روش‌های زیر جمع‌آوری نماید:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA">الف) مشاهدات.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA">ب) استطلاع از شهود و مطلعین.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA">ج) مطالعه سوابق و پرونده‌های موجود و تهیه مدارک لازم از آن‌ها.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA">د) کسب نظر کارشناسی.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">هـ) استعلام نظر مسئولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 23: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">بازرس ضمن توجه به موضوع مأموریت محوله با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و نتیجه مشاهدات خود را بر حسب مورد یادداشت و یا با تنظیم صورت مجلس، در گزارش منعکس می‌نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 24: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">در تحقیق از مطلعین و شهود به ترتیب زیر اقدام می‌شود:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">الف) چنانچه تحقیق از مطلعین به منظور دستیابی به منابع موثق بوده و به طور کلی جنبه طریقیت داشته باشد، بازرس می‌تواند به استماع اظهارات آنان اکتفا نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ب) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هویت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، زمان و مکان استماع شهادت را صورت‌مجلس و به امضاء او می‌رساند. در صورت عدم تمایل شاهد به امضاء صورت‌مجلس، بازرس می‌باید مراتب را گواهی و آن را امضاء نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">تبصره: افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردی که مراجع قضایی به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم، افشاء هویت وی را لازم بدانند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 25: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">اخذ مدارک و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر آن‌ها توسط بازرس یا هیأت بازرسی و همچنین دریافت لوح فشرده و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فایل‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات دستگاه‌های مورد بازرسی، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموریت و تهیه گزارش آن می‌باشد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 26:</span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA"> اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه‌بندی محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت ‌نیاز صورت ‌مجلس و یا تصویربرداری می‌شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 27: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">از اسناد سرّی با رعایت تبصره 2 ماده 8 قانون، به طریق دست‌نویس رونوشت تهیه می‌گردد؛ مگر آنکه بنا به تشخیص سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 28:</span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA"> چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه‌بندی شده(محرمانه ـ سرّی) استناد شود، گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقه‌بندی خواهد شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 29: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">دسترسی به حساب‌های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت که به نحوی مرتبط با دستگاه‌های مشمول بازرسی باشد، توسط بازرسان قضایی سازمان امکان‌پذیر است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">مسئولان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرسان قضایی سازمان خواهند بود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ماده 30: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارک لازم برای اعمال نظارت و بازرسی را تحصیل و همچنین از اماکنی که در آن‌ها فعالیت‌هایی با حیطه طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های مذکور در ماده 2 قانون مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه لوح فشرده و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فایل‌های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی‌توانند به عذر این‌که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">تبصره 1: در مورد نظارت و بازرسی از فعالیت‌هایی که دارای طبقه‌بندی سرّی است، با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">تبصره2: تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ماده 31: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">بازرس یا هیأت بازرسی با رعایت دستورالعمل‌های سازمان می‌تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه‌های اداری کشور، رسمی و غیررسمی استفاده نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA">تبصره 1: کارشناسان منتخب می‌باید متّصف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">تبصره 2: موارد ردّ کارشناس همان‌ موارد ردّ بازرس موضوع ماده 20 می‌باشد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 32: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">هرگاه برای روشن شدن مطلب و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولین و کارکنان دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی باشد، آنان موظفند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورت‌جلسه خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 33: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">هرگاه در پایان بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف و یا سوء جریان اداری قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به ترتیب زیر اخذ می‌شود:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="FA">الف) دفاعیات فرد یا افراد به نحو حضوری و یا مکاتبه‌ای صورت می‌گیرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ب) در استماع دفاعیات، لازم است هویت کامل فرد و مسئولیت‌های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آن‌ها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ‌های خود را بنویسد؛ در صورتی‌که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورت‌جلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می‌کند و چنانچه از امضاء صورت‌جلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">ج) بازرس در جریان اخذ دفاع می‌تواند پرسش‌های مرتبط و مؤثر را طرح نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">د) در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه‌ای، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه‌بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می‌گردد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">هـ) چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورت‌جلسه می‌کند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">و) در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت مقرر و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می‌شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">تبصره 1: چنانچه قبل از خاتمه بازرسی نیز دلایل و مستندات کافی بر توجه اتهام یا تخلف یا سوءجریان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعیات را ضروری تشخیص دهد، مطابق بندهای مذکور اقدام می‌نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">تبصره 2: در صورتی‌که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد، به تشخیص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداری به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌گردد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">تبصره 3: در اخذ و استماع دفاعیات و جمع‌آوری اطلاعات، رعایت شئون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان الزامی است و طرح سؤالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی‌که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">تبصره 4: چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش‌ سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانت‌داری منعکس شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 34: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">در صورتی‌که به دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی‌های بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 35: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">بازرسی که پایه قضایی دارد، با پیشنهاد رئیس سازمان و صدور ابلاغ رئیس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون برخوردار می‌شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 36: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">بازرس موضوع ماده قبل، ابتدا عنوان اتهام را تعیین و سپس با توجه به اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل اتهام، بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک، ضمن رعایت قانون آیین دادرسی به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مقتضی از قبیل التزام، کفالت، وثیقه و عدم خروج از کشور اقدام می‌نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">چنانچه صدور قرار بازداشت ضروری باشد، طبق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 5 قانون عمل می‌شود قرار صادره بلافاصله پس از تأیید با قید حق تجدیدنظر خواهی و مهلت آن به متهم ابلاغ می‌شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 37: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">در صورت انتفای علل یا موضوع قرار تأمین، بازرس قضایی بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 38: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">بازرس قضایی موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون، فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می‌باشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 39: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">در پایان بازرسی چنانچه مورد اتهام منتفی باشد، بازرس قضایی باید نسبت به فک قرار صادره اقدام و در غیر این صورت گردش کار و نظر نهایی خود را از طریق سازمان، جهت تعقیب به مراجع صالح قضایی اعلام نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 40: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">در صورتی که بازرس یا هیأت بازرسی در جریان مأموریت، حضور فرد یا افرادی از کارکنان دستگاه مورد بازرسی را مانع انجام مأموریت یا مخل آن تشخیص دهد، به طوری‌که امر بازرسی به نحو مطلوب انجام نشود و به طریق دیگری هم این اشکال قابل رفع نباشد و یا حسن جریان امور دستگاه مورد بازرسی، عدم حضور آنان در محل کارشان را اقتضاء کند، موضوع مستند و مستدل به سازمان اعلام و درخواست تعلیق افراد مذکور را می‌نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">سازمان پس از بررسی و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می‌کند تا طبق ماده 9 قانون، نسبت به تعلیق فرد یا افراد مورد نظر تا پایان بازرسی اقدام گردد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">تبصره: بازرس یا هیأت بازرسی موظف است با رفع مانع یا اخلال و یا پایان بازرسی، رفع تعلیق از کسانی را که در اجرای ماده 9 قانون معلق شده‌اند، از سازمان درخواست نماید. سازمان مراتب را برای رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهد نمود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 41: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">چنانچه حسن جریان امور در دستگاه مورد بازرسی مستلزم ادامه تعلیق باشد، بازرس یا هیأت بازرسی می‌باید قبل از پایان بازرسی، مراتب را مستدل و مستند به قانون، نظیر ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از طریق سازمان به وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط پیشنهاد نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 42: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش داوری و القاء نظر ممنوع است. استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 43: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوءجریان و یا وقوع جرم در دستگاه‌ مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف می‌نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"> <strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:" lang="FA">ماده 44: </span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA">عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی؛ باید مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای و از موضع قانون باشد و نباید در اموری که جنبه خصوصی دارد، مداخله نمایند.</span></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; tab-stops:11.85pt"><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:" lang="FA"></span></p></div> text/html 2018-08-11T06:17:40+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور http://rkz.ir/post/10012 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/post/10012" target="_blank" title="کلیک کنید">قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور</a></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.behzisti.ir/Portal/file/?313205/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D9%8A2.pdf" target="_blank" title="کلیک کنید">اینجا کلیک کنید</a></font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></b> text/html 2018-08-11T06:09:54+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت قانون نظارت بر رفتار قضات http://rkz.ir/post/10011 <div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/post/10011" target="_blank" title="کلیک کنید">قانون نظارت بر رفتار قضات</a></font></b></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans">مصوب 1392<br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans">کلیات <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. <br></font> <font face="Mihan-Iransans">تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد: <br></font> <font face="Mihan-Iransans">دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات <br></font> <font face="Mihan-Iransans">دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات <br></font> <font face="Mihan-Iransans">دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات <br></font> <font face="Mihan-Iransans">دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات <br></font> <font face="Mihan-Iransans">دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات <br></font> <font face="Mihan-Iransans">دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات <br></font> <font face="Mihan-Iransans">دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br> &nbsp;<br></font> <font face="Mihan-Iransans">فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۴ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است. <br></font> <font face="Mihan-Iransans">تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۵ ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد. <br></font> <font face="Mihan-Iransans">تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۶ ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است: <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۲ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۳ـ ترفیع پایه قضائی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۴ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۵ ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۷ـ سایر امور به موجب قوانین خاص <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۷ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. <br></font> <font face="Mihan-Iransans">تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۸ ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌نماید. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۹ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۱۰ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از: <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌ <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۴ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۵ ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۶ ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص <br></font> <font face="Mihan-Iransans">تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۱۲ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br> &nbsp;<br></font> <font face="Mihan-Iransans">فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۱۳ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است: <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۱۴ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند: <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۱۵ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند: <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند: <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۶ـ رفتار خلاف شأن قضائی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است. <br></font> <font face="Mihan-Iransans">تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۱۹ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۲۰ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (۱۳) ‌این قانون محکوم می‌شود. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۲۱ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده (۱۳) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (۵۲۲) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد. <br> &nbsp;<br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۲۲ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است: <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۵ ـ ارجاع دادگاه عالی <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۶ ـ اطلاع دادستان <br></font> <font face="Mihan-Iransans">تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید. <br></font> <font face="Mihan-Iransans">تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۲۳ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند. <br></font> <font face="Mihan-Iransans">تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۲۴ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید. <br></font> <font face="Mihan-Iransans">تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۲۵ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود: <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۱ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد. <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۲ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد. <br></font> <font face="Mihan-Iransans">۳ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد. <br></font> <font face="Mihan-Iransans">تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۲۶ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. <br></font> <font face="Mihan-Iransans">مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۲۷ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۲۸ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۲۹ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۳۰ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. <br></font> <font face="Mihan-Iransans">تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. <br></font> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font face="Mihan-Iransans">ماده ۳۱ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند. <br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><br></font> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2018-08-08T08:04:00+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت تدریس دوره تابستانه متون حقوقی آزمون کارشناسی ارشد ، مدرس: روح اله خلجی http://rkz.ir/post/9191 <div align="center"><br></div><a href="http://www.rkz.ir/post/9191" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">تدریس دوره تابستانه متون حقوقی</font></b></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> مدرس: روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مؤسسه طرح نوین اندیشه</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شهریور 97</font></div></a><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8332032718/IMG_20180717_174959_614.jpg" alt="خلجی، طرح نوین، متون حقوقی" width="469" vspace="0" hspace="0" height="635" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-08-05T19:28:10+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه http://rkz.ir/post/10001 <a href="http://www.rkz.ir/post/10001" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div></a><a href="http://rc.majlis.ir/fa/law/show/968436" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><br></div><div align="center"> <font size="3" face="Mihan-Iransans">اینجا کلیک کنید</font></div></a> text/html 2018-08-05T11:54:52+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 http://rkz.ir/post/9900 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://www.rkz.ir/post/9900" target="_blank" title="کلیک کنید"><h4 class="news-header"><font size="3" face="Mihan-Iransans">قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310</font></h4><h4 class="news-header"><font size="3" face="Mihan-Iransans">و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333</font></h4></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-08-02T16:12:27+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کتاب قانون تامین اجتماعی و آئین نامه های اجرائی آن http://rkz.ir/post/9798 <div align="center"><br></div><a href="http://www.rkz.ir/post/9798" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">کتاب قانون تامین اجتماعی</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">و آئین نامه های اجرائی آن</font></b></div></a><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b><font size="3"><a href="https://www.tamin.ir/file/file/115398" target="_blank" title="کلیک کنید">اینجا کلیک کنید</a><br></font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font face="Mihan-IransansLight"><b><font size="3"></font></b></font></div> text/html 2018-07-28T19:13:40+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت قانون راجع به رشد متعاملین http://rkz.ir/post/9696 <div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><h4 class="news-header" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/post/9696" target="_blank" title="کلیک کنید">قانون راجع به رشد متعاملین</a></font></h4><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">توضیح: لازم به ذکر است که این ماده واحده بوسیله ماده 1210 قانون مدنی ( مصوب 1363 ) نسخ شد اما نظریه مشورتی اداره حقوقی ، این ماده واحده را هنوز منسوخ نمی داند. از طرفی رویه قضائی و اداری نیز گواه بر عدم نسخ این ماده واحده می باشند.</font><br></div><div><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> ‌<a href="http://www.rkz.ir/post/9696" target="_blank" title="کلیک کنید"><font size="2" face="Mihan-Iransans">قانون راجع به رشد متعاملین</font></a></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>‌مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی<br>‌ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به<br>استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را<br>که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن<br>که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم<br>در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم<br>عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد<br>آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.<br>‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.<br>‌این <a href="http://www.rkz.ir/post/9696" target="_blank" title="کلیک کنید">قانون</a> که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و<br>سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.<br>‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر</font></div></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2018-07-22T09:13:53+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت سؤالات و پاسخنامه آزمون سردفتران اسناد رسمی 1397 http://rkz.ir/post/9494 <div align="center"><a href="http://rkz.ir/post/1200" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><font size="2">خــدمــاتـــــ آزمــــونـــــ هـــــای حــقــوقـــی وبـــــــ مــــدرســـه وکــالتـــ و تـجـارتـــ</font></b><br></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="http://tnovin.com/images/images_upload/files/Q-sardaftari97.pdf" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><b><br></b></div></a><div align="center"><font size="3"><a href="http://tnovin.com/images/images_upload/files/Q-sardaftari97.pdf" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><font face="Mihan-Iransans">سؤالات آزمون سردفتران اسناد رسمی 1397</font></b></a><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://rkz.ir/post/1200" target="_blank" title="کلیک کنید"><br></a></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://tnovin.com/images/images_upload/files/Q-sardaftari97.pdf" target="_blank" title="کلیک کنید">اینجا کلیک کنید</a></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="3"><a href="http://tnovin.com/images/images_upload/files/klid_sar97_ed1.pdf" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>پاسخنامه آزمون سردفتران اسناد رسمی 1397 <br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>اینجا کلیک کنید</b></font></div></a></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>پیشنهادی مؤسسه طرح نوین اندیشه</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>پاسخنامه درس عربی توسط روح اله خلجی ارائه شده است</b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-07-19T16:36:00+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت مقاله " قانون قراردادهای جدید فرانسه " ؛ ترجمه روح اله خلجی http://rkz.ir/post/9393 <div align="center"><a href="http://rkz.ir/post/category/8" target="_blank" title="کلیک کنید دانلود کنید"><font size="2" color="#003300"><b>پــایـگـــاهـــ مــــقــــالاتــــ حـــقـــوقـــی مـــدرســـه وکـــالـــتــــ و تــــجــــارتـــــ</b></font></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><a href="http://www.rkz.ir/post/9393" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="5">&nbsp;قانـون قـراردادهای جـدید فـرانسه</font></font></b></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="5"></font><br></font></b></div></a><div align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">نویسنده: سولین روان</font></b></font></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans">دانشیار دپارتمان حقوق دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن<br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">مترجم: روح اله خلجی</font></b></font></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans">دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران</font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans">این مقاله در سایت حقوقی اختبار نمایه شده است</font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2018/07/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87.pdf" target="_blank" title="کلیک کنید">برای دانلود مقاله از سایت اختبار اینجا کلیک کنید</a></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://s9.picofile.com/file/8332212276/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید">برای دانلود مقاله از سایت مدرسه وکالت و تجارت اینجا کلیک کنید</a></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>لینک ارجاع به منبع: </b></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://www.ekhtebar.com/?p=39448">www.ekhtebar.com/?p=39448 </a><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>لینک ارجاع به منبع: </b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp; <a href="http://www.rkz.ir/post/9393" target="_blank" title="کلیک کنید">www.rkz.ir/post/9393</a></b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8332249618/1234.jpg" alt="خلجی، فرانسه، حقوق" width="508" vspace="0" hspace="0" height="382" border="0" align="bottom"><br><b><font face="Mihan-Iransans"></font></b></div> text/html 2018-07-19T16:29:54+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت نرم افزار آموزش زبان عربی ، مدرس: روح اله خلجی ، مؤسسه فرهنگی علمی طرح نوین اندیشه http://rkz.ir/post/9292 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8332127426/Arabi.jpg" alt="عربی، خلجی، طرح نوین" width="439" vspace="0" hspace="0" height="591" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">برای تهیه این نرم افزار به شماره</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">02188986277</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">تماس حاصل فرمائید</font></div></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-07-19T16:24:28+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت نرم افزار آموزش متون فقه http://rkz.ir/post/9394 <div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">نـرم افـزار آمـوزش مــتون فــقه <br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">مدرس: روح اله خلجی<br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8332213634/Motoon_feghh.jpg" alt="متون فقه، روح اله خلجی، خلجی" width="395" vspace="0" hspace="0" height="565" border="0" align="bottom"></font></b></div> text/html 2018-07-09T08:37:18+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلیپ تصویری توضیحات روح اله خلجی در رابطه با آزمون ال ست LSAT http://rkz.ir/post/9090 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">[http://www.aparat.com/v/kXLA7]</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">کلیپ تصویری توضیحات روح اله خلجی</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">در رابطه با آزمون ال ست LSAT<br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">برای مطالعه یادداشت روح اله خلجی پیرامون آزمون ال ست <a href="http://www.rkz.ir/post/1200" target="_blank" title="کلیک کنید">اینجا</a> کلیک کنید.</font><br></font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></b> text/html 2018-07-05T11:17:48+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت فیلم آموزشی درس عربی ویژه آزمون سردفتری، با تدریس روح اله خلجی، مؤسسه طرح نوین اندیشه http://rkz.ir/post/9025 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8331003184/IMG_20180705_152431_231.jpg" alt="عربی، آزمون، سردفتری، طرح نوین، خلجی" width="385" vspace="0" hspace="0" height="546" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">فیلم آموزشی درس عربی ویژه آزمون سردفتری</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"> با تدریس روح اله خلجی، مؤسسه طرح نوین اندیشه</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">برای تهیه این فیلم به شماره</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">02188986277</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">تماس حاصل فرمائید</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"></font><br></div> text/html 2018-05-31T09:30:47+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت قانون آیین دادرسی کیفری دائمی شد http://rkz.ir/post/8808 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h1 class="first-title" itemprop="headline"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.rkz.ir/post/8808" target="_blank" title="کلیک کنید">قانون آیین دادرسی کیفری دائمی شد</a></font></h1><div align="justify"><br></div><div align="justify"><p class="summary" itemprop="description"><font face="Mihan-IransansLight">نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری این قانون را از حالت آزمایشی خارج کردند.</font></p> <p><font face="Mihan-IransansLight">به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نمایندگان به تصویب رسید.</font></p></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2018-05-12T07:11:21+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی طرح نوین http://rkz.ir/post/8450 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font size="3"><b><br>مجله سال 1397 <br><br>مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی طرح نوین</b></font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8326113850/003.jpg" alt="روح اله خلجی، خلجی، طرح نوین، متون فقه" hspace="0" height="410" align="bottom" width="494" vspace="0" border="0"></font></div> text/html 2018-05-11T09:07:14+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلیپ آموزش تست زدن توسط روح اله خلجی http://rkz.ir/post/8442 <div align="center"><br><div align="center"><a href="http://rkz.ir/post/category/131" target="_blank" title="شبکه ویدئویی ، کلیک کنید"><font size="2" color="#003300"><b>شـــبــکـه&nbsp; ویــــدئویـی تــارنـــمــای&nbsp; مــدرســـه وکــالتــــ&nbsp; و&nbsp; تــــجــارتــــ</b></font></a><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/YpHlX]<br><br><br><br><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">در این کلیپ روش های تست زدن در آزمون توسط روح اله خلجی<br>در موسسه آموزش عالی طرح نوین توضیح داده می شود.<br>برای همه رشته ها قابل استفاده است. </font></b></font></div><br></div> text/html 2018-04-10T08:55:30+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلاس آموزش زبان عربی ویژه آزمون سردفتری http://rkz.ir/post/8422 <div align="center"><br><br>[http://www.aparat.com/v/8I2ZS]<br><br><br><font size="3"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.rkz.ir/post/8422" target="_blank" title="کلیک کنید">بخشی از کلاس آموزش زبان عربی ویژه آزمون سردفتری<br><font size="2"><br>مؤسسه آموزش عالی عدل - تهران<br><br>( مؤسسه طرح نوین اندیشه )<br></font><br>مدرس: روح اله خلجی <br><font size="2">فروردین 1397</font></a></font></b></font><br></div> text/html 2018-03-29T03:38:48+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت معرفی کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه http://rkz.ir/post/5656 <div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br><b><img src="http://s6.picofile.com/file/8223157542/%D8%AE%D9%84%D8%AC%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="مسئولیت مدنی" align="right" width="164" vspace="0" border="0" hspace="0" height="235"><br><br><a href="http://www.mehrnews.com/news/2980151/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید">خبرگزاری مهر: </a></b><br><b>معرفی کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی<br>در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه</b><br><br></font><font size="2"><a href="http://www.mehrnews.com/news/2980151/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید">برای مشاهده متن خبر</a><br><a href="http://www.mehrnews.com/news/2980151/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید">در سایت خبرگزاری مهر اینجا کلیک کنید</a><br><br><br><br><br><br><br></font></div> text/html 2018-03-28T06:31:26+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد روح اله خلجی http://rkz.ir/post/8393 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/post/8393" target="_blank" title="کلیک کنید">جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد روح اله خلجی<br>در رشته حقوق شرکت های تجاری<br>با موضوع مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی در حقوق ایران<br>با نگاهی به حقوق فرانسه</a><br><br>[http://www.aparat.com/v/X1iby]<br><br><br>این پایان نامه در شهریور 94 دفاع شد<br>و در آبان همان سال توسط انتشارات مجد<br>به زیور چاپ آراسته گردید</font><br></div> text/html 2018-03-27T12:05:56+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری EPC در هتل آبان مشهد برگزار شد http://rkz.ir/post/7575 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری EPC</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">در هتل آبان مشهد برگزار شد+عکس</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">به اطلاع می رساند در روز پنج شنبه، مورخ 16 شهریور 1396، دوره آموزشی آشنائی با قراردادهای پیمانکاری با تدریس روح اله خلجی در هتل آبان مشهد و با مدیریت&nbsp; مؤسسه حقوقی و داوری بهداد اندیش دادگستر سپید، برگزار شد. شایان ذکر است که گواهینامه حضور در این دوره از طرف </font></font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی وابسته به وزارت نفت صادر گردید.</font></font></b></font></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font></b></font></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><img src="http://s8.picofile.com/file/8305931968/photo_2017_09_09_11_58_57.jpg" alt="خلجی، قرارداد" align="bottom" width="495" vspace="0" border="0" hspace="0" height="330"></font></font></b></font></font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></b> text/html 2018-03-26T04:55:22+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت راهنمای شرکت در آزمون آیلتس http://rkz.ir/post/6000 <div align="center"><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansLight"><br>راهنمای شرکت در آزمون آیلتس<br>IELTS<br><br>به قلم روح اله خلجی<br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8289953518/IELTS.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s2.picofile.com/file/7790989565/downloadbuttonslb.jpg" alt="کلیک کنید" align="bottom" width="138" vspace="0" border="0" hspace="0" height="32"></a><br><br></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight">چاپ شده در:<br>فصلنامه قانون، شماره 12 ، پائیز 1395<br>صص 29 تا 34</font><font face="Mihan-IransansLight"><font size="1"><br></font></font></b></font></div> text/html 2018-03-25T04:47:38+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره مدیریت قراردادها؛ مؤسسه مدیریت پاکستان http://rkz.ir/post/5959 <div align="justify"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><a href="http://www.rkz.ir/post/5959" target="_blank" title="کلیک کنید">دوره مدیریت قراردادها</a></font><br><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2">مؤسسه مدیریت پاکستان<br><b><a href="http://www.pim.com.pk/" target="_blank" title="کلیک کنید">Pakistan Institute of Management PIM</a></b><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2">شعبه لاهور</font><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کشور جمهوری اسلامی پاکستان در تاریخ 1947 میلادی تاسیس گردید. دولت پاکستان برای تربیت مدیران خود یک مؤسسه آموزش عالی را زیر نظر وزارت صنایع این کشور در سال 1954 میلادی راه اندازی کرد. <a href="http://www.pim.com.pk/" target="_blank" title="کلیک کنید">مؤسسه مدیریت پاکستان</a> در سه شهر لاهور، کراچی و اسلام آباد شعبه دارد که دفتر مرکزی آن در کراچی است.<br>این نهاد آموزش عالی که قدیمی ترین مؤسسه آموزش عالی دولتی در پاکستان است در رشته های مختلف دوره های مدیریتی برگزار می کند. تصمیم گرفتم برای آشنائی با آئین نگارش قراردادها به زبان انگلیسی دوره مدیریت قراردادها را بگذرانم. آنچه در این دوره آموزشی تدریس شد بر اساس قانون قراردادهای بریتانیا مصوب 1872 بود.<br><br></font><div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/8282948684/S45C_217011818280.jpg" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s3.picofile.com/file/8282948684/S45C_217011818280.jpg" alt="Rouhollah Khalaji, Pakistan Istitute of Management" hspace="0" height="361" align="bottom" width="505" vspace="0" border="0"></a></div></div></div> text/html 2018-03-24T03:51:13+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت نظام قضائی کشور عمان پس از سال 2012 http://rkz.ir/post/5000 <a href="http://www.rkz.ir/post/5000" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><font size="2"><img src="http://s3.picofile.com/file/8193336092/665740978175876.JPG" alt="Oman,عمان" align="right" width="161" vspace="0" border="0" hspace="0" height="167"></font><font size="2"><br><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">نظام قضائی کشور عمان پس از سال 2012</font></b></font></font></div></a><font face="Mihan-Iransans"></font><font face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/post/5000" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><font size="2">نویسنده : روح اله خلجی</font></b></a></font><br></div><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>چاپ شده در: فصلنامه علمی فرهنگی قانون<br>شماره هشتم، بهار 1394<br></b></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>صفحات 59-58<br></b></font></div></div><b><br>توجه: برای نقل مطلب، لطفا به فصلنامه قانون ارجاع دهید.<br><br></b><br><div align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8266998300/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s2.picofile.com/file/7790989565/downloadbuttonslb.jpg" alt="دانلود" align="bottom" width="139" vspace="0" border="0" hspace="0" height="39"></a></div><br><div align="justify"><font size="2"><a href="http://www.rkz.ir/extrapage/asarehoghooghi/" target="_blank" title="کلیک کنید">روح الله خلجی</a> در پی سفرش به عمان و پس از بازدید از " <i>مجلس الشئون الإداریه للقضاء</i> " (وزارت دادگستری) و دیدار با نائب رئیس اداره محاکم عمان ، <i>قاضی سیف عبدالله الحوسنی</i>، با جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای، پیرامون نظام قضائی عمان در یک یادداشت کوتاه،&nbsp; اینگونه می نویسد: </font><br></div><br><div align="justify"><ul><li><font size="2">جایگاه سلطان قابوس در نظام سیاسی و حقوقی عمان</font></li><li><font size="2">تفکیک قوا در سلطنت عمان</font></li><li><font size="2">انتقال وزارت دادگستری از قوه مجریه به قوه قضائیه در سال 2012<br></font></li><li><font size="2">درجات دادگاهها و ساختار درونی آنها</font></li><li><font size="2">صلاحیت حقوقی و کیفری دادگاههای عمان</font></li><li><font size="2">مجلس الاعلی للقضاء : نهاد سیاست گذاری قضائی و اداری قوه قضائیه</font></li><li><font size="2">دیوان عالی کشور عمان</font></li><li><font size="2">شرائط ارتقاء رتبه قضات<br></font></li></ul></div><br><div align="center"><br></div><a href="http://www.rkz.ir/post/5000" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><br><font size="2"></font><br></div> </a> text/html 2018-03-23T03:30:12+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دکتر ناصر کاتوزیان؛ مبانی اندیشه ها و رویکردها http://rkz.ir/post/4242 <div align="center"><br><font size="2"><br><a href="http://rkz.ir/post/4242" target="_blank" title="کلیک کنید,دانلود کنید"><font size="2">یادداشت روح الله خلجی در سایت باشگاه خبرنگاران صدا و سیما<br>به مناسبت درگذشت استاد دکتر کاتوزیان:<br><br><br><b>دکتر ناصر کاتوزیان؛ مبانی اندیشه ها و رویکردها/</b></font></a><br><a href="http://rkz.ir/post/4242" target="_blank" title="کلیک کنید,دانلود کنید"><font size="2"><b>کاتوزیان غروب نکرده است/</b></font></a><br></font><b><a href="http://rkz.ir/post/4242" target="_blank" title="کلیک کنید,دانلود کنید"><font size="2">کاتوزیان؛ پدری که شالوده نظام حقوقی و قضایی ایران را پی‌ریزی کرد</font></a></b><br><br><br><br><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4966905/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید,دانلود کنید"><font size="2">برای مشاهده مطلب در سایت باشگاه خبرنگاران اینجا کلیک کنید</font></a><br><br><br><br><br></div> text/html 2018-03-22T03:24:35+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت درآمدی بر حقوق کیفری نفت و گاز ایران http://rkz.ir/post/5666 <div align="center"><a href="http://rkz.ir/post/category/8" target="_blank" title="کلیک کنید دانلود کنید"><font size="2" color="#003300"><b>پــایـگـــاهـــ مــــقــــالاتــــ حـــقـــوقـــی مـــدرســـه وکـــالـــتــــ و تــــجــــارتـــــ</b></font></a><br><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font size="3">نخستین مقاله علمی پیرامون جرائم نفتی:<br><br>درآمدی بر حقوق کیفری نفت و گاز ایران</font><br><br>نویسنده: روح اله خلجی<br><br><br>چاپ شده در: فصلنامه علمی تخصصی مجد، شماره 33 ، تابستان 1394<br>از صفحه 23 تا 41<br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8223188842/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s2.picofile.com/file/7790989565/downloadbuttonslb.jpg" alt="کلیک کنید دانلود کنید" hspace="0" height="35" align="bottom" width="125" vspace="0" border="0"></a><br><br></font><div align="justify"><font size="2">توضیح نویسنده: این مقاله در ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز در فروردین 1393 برای چاپ ، داوری و تأیید شد و در سرفصل شماره 111 ( اردیبهشت 1393 ) این ماهنامه قرار گرفت اما مقاله در حین چاپ به دستور سردبیر وقت این نشریه، حذف شد. اما مجددا داوری شد و موفق به دریافت نامه تأییدیه چاپ از مرکز تحقیقات شرکت ملی نفت گردید. برای مشاهده نامه <a href="http://www.rkz.ir/post/4070" target="_blank" title="کلیک کنید">اینجا</a> کلیک کنید.<br>سرانجام این مقاله در نشریه اکتشاف و تولید به چاپ نرسید و در فصلنامه علمی تخصصی مجد منتشر گردید.</font><br></div><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8223189468/majd.jpg" alt="نفت و گاز" hspace="0" height="637" align="bottom" width="445" vspace="0" border="0"><br><a href="http://www.rkz.ir/post/5252" target="_blank" title="کلیک کنید"></a></div> text/html 2018-03-21T01:58:20+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت اصول فقه http://rkz.ir/post/4004 <div align="center"><br><a href="http://rkz.ir/post/2082" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s3.picofile.com/file/7854070856/Radio71.png" alt="اصول فقه" align="bottom" width="498" vspace="0" border="0" hspace="0" height="265"></a><br></div>